Beleidsverklaring

 

De directie van Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV heeft gemeend om tot certificering van het bedrijf over te gaan omdat vanuit de markt steeds meer de vraag naar gecertificeerde aannemers komt en omdat een verbetering van de organisatie gerealiseerd kan worden. Met name bij de diensten van de (semi) overheden wordt er waarde aan gehecht om aannemers die  gecertificeerd zijn, werken te laten uitvoeren.

 

Gebr. Schouls BV is gecertificeerd conform de volgende normen en richtlijnen:

NEN-EN-ISO 9001;2015;

NEN-EN-ISO 14001:2015;

VCA** editie 20176.0;

CO2 Prestatieladder Trede 5

BRL- SIKB 7000 Protocol 7001;

FSC-STD-40.004 V3.0; voor het verantwoord inkopen en verwerken van hout;

Social return en MVO; geïntegreerd in handboek en in de praktijk in uitvoering.

 

De directie hecht er waarde aan om het kwaliteitssysteem zowel op kantoor als op de werkvloer zo goed mogelijk te laten functioneren.

Het veiligheidsboekje wordt periodiek aangepast en verstrekt;

Er is een overzicht van de werkzaamheden en een taakrisico-analyse opgenomen conform de risico-inventarisatie.

 

 • Binnen het kwaliteitssysteem past ook een beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu, dat gericht is op het zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van personeel en derden ten einde ongevallen te voorkomen alsmede het voorkomen van schade aan het milieu. Daardoor zal er een inspanningsverplichting zijn, met name voor leidinggevend personeel, om tot een optimaal beleid te komen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Wanneer er over het kwaliteitssysteem wordt gesproken dient er van uit te worden gegaan dat het tevens de zorg inzake veiligheid, gezondheid en milieu betreft.
 • Vele aspecten ten aanzien van de Veiligheid Checklist Aannemers, ofwel de VCA, worden dan ook binnen het kwaliteitssysteem geïntegreerd. De Last Minute Risico Analyse is een zeer goed en belangrijk uitgangspunt. Een ieders verantwoordelijkheid wordt daarbij benadrukt. In 2022 wordt de Veiligheidsladder “beklommen”.
 • De heer G. Tuin is binnen de directie van Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV verantwoordelijk en volledig bevoegd voor het totale kwaliteitssysteem, de heer R. Vinke is het aanspreekpunt voor VCA**. Als kwaliteitscoördinator, voor Social Return en als Veiligheids-, Gezondheids- en Milieucoördinator. is de heer J. van Santen aangewezen; de heer J. van Santen is tevens aangewezen als preventiemedewerker en het aanspreekpunt voor ISO 9001 en 14001. Het aanspreekpunt voor de BRL7000 is de heer L. van Belen en voor FSC mevrouw M. Mulder.
 • Het discrimineren op basis van leeftijd, afkomst, geaardheid, geloof etc. wordt niet getolereerd en de voorschriften conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en CAO t.a.v. leeftijd, beloning, scholingsmogelijkheden en duurzame inzet zullen worden gerespecteerd.
 • De heer J. van Santen aangesteld als intern vertrouwenspersoon. Voor de externe vertrouwenspersoon dient men zich tot mevr. Dr. Jacobus van de Arbodienst (Arbo Duo Leiden) te wenden.

 

Het werkgebied van Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV bestaat uit het:

 • ontwerpen en uitvoeren van beton-, en waterbouwkundige werken, van wegen en rioleringen, van sanerings-, sloop- en cultuurtechnische werken en het incidenteel uitlenen van personeel.

 

Een summiere samenvatting van het beleid is als volgt weer te geven:

 

“HET BEDRIJF STREEFT NAAR EEN OPTIMALE KWALITEIT VAN DE DOOR HAAR UITGEVOERDE WERKEN, HET VOLDOEN AAN WETTELIJKE EN ANDERE EISEN, EEN GOEDE VERSTANDHOUDING MET HAAR OPDRACHTGEVERS EN EEN GOEDE EN VEILIGE WERKSFEER EN WERKOMGEVING VOOR HAAR (TIJDELIJKE) WERKNEMERS EN ANDERE BIJ DE UITVOERING BETROKKENEN TEN EINDE HAAR BESTAAN TE WAARBORGEN”

 

Door het bedrijf zullen voldoende middelen en personeel naar behoefte beschikbaar worden gesteld, en procedures vastgelegd voor het leidinggeven, het uitvoeren van werkzaamheden en verificatie activiteiten (waaronder interne audits), die nodig zijn om het beleid adequaat ten uitvoer te brengen en te toetsen.

Door middel van de directiebeoordeling wordt continu verbetering nagestreefd.

Het verzuimbegeleiding contract en het preventieabonnement bij Arbo Duo, de bijgehouden risico-inventarisatie en het stand-by-contract met  KAM-adviseurs, alsmede het Plan van Aanpak vormen belangrijke instrumenten op het gebied van VGM.

 

Belangrijke aspecten daarbij zijn verder:

 • het aannemen van gekwalificeerd personeel (zie functiebeschrijvingen);
 • het verzorgen en subsidiëren van opleidingen op elk niveau (zie procedure opleidingen en opleidingsplan);
 • het inzetten van mensen uit achterstandsgroepen;
 • het aanschaffen van veilig groot en klein materieel rekening houdend met de CO2 uitstoot en geluidsemissie, alsmede het keuren (procedure materieel);
 • het opstellen van een algemeen keuringsplan voor het uitvoeren van werken, alsmede aanvullingen voor specifieke werkzaamheden (zie procedure werkvoorbereiding en uitvoering);
 • betrokkenheid van de directie bij de werkzaamheden, bij werkoverdracht, het bijwonen van bouwvergaderingen en het opleveren van het werk
 • het periodiek meten en evalueren van de tevredenheid van de opdrachtgevers met betrekking tot de uitgevoerde werken en personeel door middel van het bijwonen van de bouwvergaderingen, acquisitiebezoek, verklaringen in verband met de juiste en tijdige uitvoering van de werken en proces-verbaal van oplevering
 • het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het realiseren van SROI verplichtingen

 

Dit beleid is het uitgangspunt voor het kwaliteitssysteem en de directie hanteert dit beleid dan ook bij het toetsen van de doelmatigheid van het kwaliteitssysteem.

De doelstellingen voor 2022 en daarna worden in de directiebeoordeling aangegeven.

De directiebeoordeling wordt vermeld in het betreffende jaarplan en geëvalueerd; beide stukken zijn voor alle werknemers ter inzage en worden in de overlegvergaderingen aangehaald.

Veel gegevens worden ook naar de werknemers gemaild, de werknemer die geen mailadres heeft krijgt het per post.

Vanuit de directiebeoordeling kunnen preventieve maatregelen worden geformuleerd.

Eveneens wordt een toekomstplan voor de langere termijn gemaakt.

Begin 2022 wordt begonnen met de nieuwbouw in Koudekerk ad Rijn. Eind 2022 zal de verhuizing plaats gaan vinden.

 

 

 

Leiden, mei 2022.

 

 

 

G. Tuin                                                R. Vinke

Doelstellingen en rapportages:

 

Achterliggende gegevens kunnen bij de KAM-coördinator opgevraagd worden.

Verder verwijzen wij naar onze gegevens bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: SKAO

Gebr. Schouls BV investeert ook in social return.

 

Gebr. Schouls heeft ook een certificaat ontvangen van de SPG infra vakopleidingen. Gebr. Schouls is daarmee een erkend leerbedrijf en draagt actief bij aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het opleiden van leerlingen SPG Zuid-Holland.

Bezoek in het kader van Social Return

 

Op 27 maart 2017 brachten drie medewerksters van het Werkgevers Servicepunt Zuid Holland Centraal samen met vier jonge mensen een bezoek aan het project ‘Gemaal Oostvlietpolder’ te Leiden. Dit bezoek was in het kader van Social Return On Investment.

 

Het doel van dit bezoek was om hen kennis te laten maken met de werkzaamheden die Gebr. Schouls uitgevoerd.

 

Nadat alle bezoekers een instructie hebben gehad en voorzien waren van werkschoenen en een helm, kon iedereen veilig het bouwterrein op.

 

Na een korte uitleg van de uitvoerder werd de bouwkuip bekeken. Ook de nieuwe CO2 vriendelijke hydraulische graafmachine kreeg alle aandacht.

 

Al met al was het een geslaagd bezoek wat zeker navolging krijgt.

Social Return
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this